Edukacije za javni sektor

Glavni cilj obrazovnog programa za javni sektor jačanje je ljudskih resursa javnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije s ciljem pokretanja istraživanja i razvoja u suradnji privatnog i javnog sektora te snažnijeg povezivanja privatnog i javnog sektora.

Smisao je provedbe ovih edukacija upoznati djelatnike javnog sektora s programima razvoja poduzetništva na državnoj i županijskoj razini te mogućnostima korištenja financijskih sredstava Europske unije u razdoblju do 2020. godine.

Uloga IDA-e u radu i razvoju aktivnosti:

 • praćenje potreba za obrazovanjem djelatnika u javnom sektoru
 • utvrđivanje i odabir tema na temelju iskazanih potreba
 • priprema i provedba ciljanih  obrazovnih programa  za djelatnike u javnom sektoru
 • tehnička organizacija seminara i radionica, logistička podrška
 • praćenje kvalitete te evaluacija edukacija
 • informiranje o edukacijskim aktivnostima
 • financijska podrška

Seminari za javni sektor izvode se pojedinačno, tako da svaki predstavlja tematski zaokruženu i zasebnu cjelinu, a obuhvaćaju teme koje unapređuju znanja i vještine potrebne javnog sektora, kao što su:

 • Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondovima
 • Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova
 • Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva
 •  Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova
 • Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi
 • Strateško planiranje kao osnovica za izradu projekata 
 • Financijsko upravljanje i kontrola
 • Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi 

Edukacije koja IDA provodi namijenjene su menadžmentu, ali i djelatnicima javnog sektora. Pružanjem usluga treninga ovome kadru neposredno će se djelovati na uspješnost poslovanja jedinica lokalne samouprave.

Program edukacija javnog sektora sukladan je s Županijskom razvojnom strategijom 2011. -2014. po sljedećim točkama:

 • Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih resursa
 • Prioritet 2.3 Potpora održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radnika
 • Mjera 2.3.3. Razvoj i uspostava sustava cjeloživotnog učenja
 • Mjera 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenata europskih politika
 • Strateški cilj 3. Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom
 • Prioritet 3.4 Unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojem
 • Mjera 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta regionalne i lokalne samouprave

Informacije o ljudskim resursima

Odgovorna osoba: Ivana Kalac
Za informacije o ljudskim resursima zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 052/381900 ili putem e-maila: ivana.kalac(at)ida.hr