EDIC Pula Pola

Mreža informacijskih centara Europe Direct (EDIC) jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za informiranje europskih građana o EU-u, a osobito o pravima građana EU-a i o prioritetima EU-a (naročito o strategiji rasta Europa 2020), te za promicanje participativnog građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Također, jedan od glavnih ciljeva je i promicanje participativnog građanstva putem raznovrsnih komunikacijskih alata (web stranice, društvenih medija, publikacija i dr.) te putem interakcija s lokalnim i regionalnim dionicima, poticateljima procesa i medijima.

Nositelj projekta je Grad Pula – Pola, a partneri su: Istarska županija – Regione Istriana, Istarska razvojna agencija i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Projekt je započeo otvorenjem ureda EDIC Pula Pola 31. listopada 2014., a traje do 31. prosinca 2017.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 17.050,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 1.700,00 EUR. Od navedenih 1.700,00 EUR, Europska komisija sufinancira 800,00 EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 900,00 EUR.

http://edic.pulapola.eu/hr/