18.09.17.

Otvoren javni poziv za financiranje pripreme lokalnih razvojnih projekata putem ESI fondova

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE i ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA – IDA D.O.O. objavljuju POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivi su projektni prijedlozi koji obuhvaćaju ulaganja u:

• komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),

• socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno - planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Istarskoj razvojnoj agenciji  - IDA d.o.o. obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - Ne otvarati, na adresu: Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula, Hrvatska.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Više informacija može se pronaći u sljedećoj projektnoj dokumentaciji:

Poziv na iskaz interesa - MRRFEU

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Smjernice za podnositelje zahtjeva - Program pripreme lokalnih razvojnih projekata

Prilog 1. - Dodatak A - Kontrolni obrazac

Prilog 2. - Dodatak B - Prijavni obrazac

Prilog 3. - Dodatak C - Proračun projekta

Prilog 4. - Obrazac za vrednovanje

Dopuna Izjave 8. - Dodatak B - Prijavni obrazac

Dopuna smjernicama - str. 6