Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Projekt "Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o." započeo je u rujnu 2016. godine i traje do veljače 2019. godine.

Svrha projekta je jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji, koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što ponajprije podrazumijeva savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova. Cilj je projekta povećati korištenje dostupnih sredstava ESI fondova, informirati širu javnost o mogućnostima i provedbi ESI fondova te pružiti potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova. Također, projekt za cilj ima jačati kapacitete regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.  Ukupna vrijednost projekta je 1.477.223,40 HRK, od čega Europska unija sufinancira 1.255.639,89 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Kontakt osoba za više informacija: Tamara Kiršić – tamara.kirsic(at)ida.hr