Javni poziv za financiranje pripreme lokalnih razvojnih projekata putem ESI fondova

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE i ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA – IDA D.O.O. provodili su POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivi su projektni prijedlozi koji obuhvaćaju ulaganja u:

• komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),

• socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno - planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Zahtjevi se predaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom poštom ili neposredno dostavom Istarskoj razvojnoj agenciji  - IDA d.o.o. obvezno uz naznaku: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova - Ne otvarati, na adresu: Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula, Hrvatska.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

U tijeku je evaluacije zaprimljenih projektnih prijedloga.

Više informacija može se pronaći u sljedećoj projektnoj dokumentaciji:

Poziv na iskaz interesa - MRRFEU

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Smjernice za podnositelje zahtjeva - Program pripreme lokalnih razvojnih projekata

Prilog 1. - Dodatak A - Kontrolni obrazac

Prilog 2. - Dodatak B - Prijavni obrazac

Prilog 3. - Dodatak C - Proračun projekta

Prilog 4. - Obrazac za vrednovanje

Dopuna Izjave 8. - Dodatak B - Prijavni obrazac

Dopuna smjernicama - str. 6