HAMAG BICRO objavio Pozive za Mentorske mreže

HAMAG BICRO objavio Pozive za Mentorske mreže

Objavljeni su: Javni poziv za uspostavu i testiranje mentorskih mreža i  Javni poziv za sudjelovanje u postupku testiranja standardiziranih usluga za poduzetnika i certificiranja postupka pružanja standardiziranih usluga

Mentori koji sudjeluju u mentorskoj mreži mogu biti isključivo fizičke osobe. Postupak odabira mentora sastoji se od administrativne i kvalitativne provjere, a temeljem kriterija koji su navedeni u Javnom pozivu odnosno Uputama za prijavitelje za uspostavu i testiranje mentorskih mreža. Također, navedenim Uputama definirana su i prava i obveze mentora kao i naknade za usluge mentoriranja.
Prijave se zaprimaju najkasnije do 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 23. veljače 2023. godine u 23:59 sati elektroničkim putem na adresu mentorske.mreze@hamagbicro.hr. 

Postupak testiranja standardiziranih usluga na poduzetnicima provodit će se u periodu od 01. veljače 2023. do 31. srpnja 2023. godine. Nakon provedenog testiranja usluga HAMAG-BICRO će provesti certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga.
Prijave se zaprimaju do 31. siječnja 2023. godine u 12 sati elektroničkim putem na adresu bond@hamagbicro.hr, a moraju sadržavati sljedeće dokumente:
•    Izjave o sudjelovanju djelatnika na radionicama iz točke 3 Javnog poziva s navedenim imenom djelatnika te nazivom radionice na kojoj je sudjelovao
•    Ispunjeni prijavni obrazac

Više informacija na stranicama HAMAG-BICRO-A

Poveznica