Županijska razvojna strategija IŽ do 2020. godine i sustav upravljanja regionalnim razvojem

Županijska razvojna strategija (ŽRS) je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske određuju strateški ciljevi i prioriteti razvoja Istarske županije, uzimajući u obzir prije svega načelo partnerstva te konsenzusa svih relevantnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika o razvojnim potrebama županije. 

Prvi strateški dokument razvoja Istarske županije (Regionalni operativni program Istarske županije – ROP) izrađen je za razdoblje od 2006. do 2010. godine pri čemu je IDA imala ulogu koordinatora izrade, te je isti usvojen od strane Skupštine Istarske županije u rujnu 2006. godine.  Slijedila je izrada Županijske razvojne strategije IŽ za razdoblje od 2011. do 2013. godine, koju je isto tako koordinirala IDA.
ŽRS do 2020. godine, krovni aktualni strateški dokument razvoja Istarske županije, usvojen je dana 26. ožujka 2018. godine od strane županijske Skupštine uz koordinaciju izrade IDA-e.

ŽRS IŽ do 2020. godine  postavlja 4 osnovna cilja, 15 prioriteta i 57 mjera: 
4 su glavna cilja: povećanje gospodarske konkurentnosti; razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života; jačanje infrastrukture, zaštita okoliša i održivo upravljanje prostorom i resursima; razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta.
 

Plan razvoja Istarske županije 2021. – 2027.

Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 12. rujna 2019. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija.

Usmjeren je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Istarske županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja, a u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“  zadužena je za cjelokupnu koordinaciju i upravljanje postupkom izrade Plana razvoja Istarske županije te njegovih provedbenih dokumenata u suradnji s IDA-om obzirom na višegodišnje iskustvo u strateškom planiranju.
 

Kontakt osobe: